| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ជប៉ុន​ឆ្ពោះ​ទៅមុខ​កាន់តែ​កៀក​នឹង​ការដាក់ចេញ​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​សន្តិសុខ​ជាតិ​ថ្មី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៣:៤៧

ចែករំលែក