| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អ្នក​ដឹកនាំ​បក្ស​ប្រឆាំង​រាប់ឆ្នាំ​ លោក​ Anwar Ibrahim​​ នឹង​ត្រូវ​តែងតាំង​ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៤:១៨

ចែករំលែក