| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន រំពឹងថា​ នឹង​ជំរុញ​ការលក់​អង្ករ​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ម៉ា​ល់​ឌី​វ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៤ មករា ២០២៣ | ១៤:៣២

ចែករំលែក