| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្ត្រី​ជំនាញ​កសិកម្ម ណែនាំ​លើកទឹកចិត្តឱ្យ​កសិករ​សាកល្បង​ប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​ស្ទូងស្រូវ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៤ មករា ២០២៣ | ១៥:៥៣

ចែករំលែក