| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ប៉ា​គី​ស្ថាន​នឹងមិន​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រទេស​ណាមួយ​ផ្តល់​ជម្រក​ដល់​ក្រុម​សកម្មប្រយុទ្ធ​ទេ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:១៨

ចែករំលែក