| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ក្រសួងកសិកម្មៈ ផលនេសាទត្រីនារដូវនេះមានការកើនឡើង ៤០% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:៣៣

ចែករំលែក