| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

រដ្ឋាភិបាលចិន ​រិះគន់​វិធានការ​របស់​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែល​រឹតបន្តឹង​លើ​អ្នកធ្វើ​ដំណើរ​ចេញ​ពីចិន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៤:១៤

ចែករំលែក