| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ក្រុម​អាណាព្យាបាល​ដែល​កូនរង​គ្រោះ​ដោយសារ​ម្សៅ​ទឹក​គោ​នូ​ទ្រី​លេ​ត (Nutrilatt) ស្នើ​ឱ្យក្រសួងយុត្តិធម៌​ជួយ​ព​ន្លឿ​រឿងក្ដី​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:១៩

ចែករំលែក