| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក ស៊ី ជីនភីង​ គ្រោងនឹង​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​រុស្ស៊ីនៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:២៥

ចែករំលែក