| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ក្រសួងកសិកម្មនឹងជួយរកដៃគូវិនិយោគ និងប្រាក់កម្ចីមានការប្រាក់ទាបសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្ម

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៣០

ចែករំលែក