| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

តៃវ៉ាន់បង្ហាញយន្តហ្រោះដូនសម្រាប់វាយប្រហារចល័ត ខណៈភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងខ្លាំង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៣៧

ចែករំលែក