| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

គ​.​ជ​.​ប​.​ នឹង​ពិចារណា​ស្នើ​ទៅ​បារាំង​ឱ្យជួយ​ដល់​ការរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៥៥

ចែករំលែក