| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

​ថៃត្រៀម​រំលាយ​សភា​មុន​ការបោះឆ្នោត​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៥:០១

ចែករំលែក