| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កូរ៉េខាងជើង លុបចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង ខណៈភាពតានតឹងកើនឡើង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:១៦

ចែករំលែក