| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ខេត្ដចំនួន ៣ ដាក់វិធានការលើករណីទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹក និងដីតំបន់ការពារធម្មជាតិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:២១

ចែករំលែក