| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តមួយចំនួន ហាមពលរដ្ឋដុតផាវ និងកាំជ្រួចក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន និងវៀតណាម

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៧ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០៦

ចែករំលែក