| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ចុងខួប ២ ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន រុស្ស៊ីបង្ហាញភាពមានប្រៀប

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៣ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០៩

ចែករំលែក