| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

រមណីយដ្ឋាន «ប្រាសាទកោះកេរ» សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក ដ៏អស្ចារ្យនៃកម្ពុជា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:១១

ចែករំលែក