| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ឥណ្ឌា ដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពជើងទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទៅជិតសមុទ្រក្រហម

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥១

ចែករំលែក