| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ហ្វីលីពីន គ្រោងទិញនាវាមុជទឹកដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៣

ចែករំលែក