| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្លើងឆេះព្រៃទ្រង់ទ្រាយធំ នៅស៊ីលី សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ១១២ នាក់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៥

ចែករំលែក