| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ព្យុះព្រិលបានបោកបក់លើផ្លូវថ្នល់ និងផ្លូវដែករបស់ប្រទេសចិន បង្កការគំរាមកំហែងនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនខាងមុខ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៧

ចែករំលែក