| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ឥណ្ឌា យល់ព្រមដកកងទ័ពចេញពីម៉ាល់ឌីវដែលងាកទៅពឹងចិន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៨

ចែករំលែក