| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កុំប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក ព្រោះវាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៦ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៩

ចែករំលែក