| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

នាវាចិន បុកគ្នាជាមួយនាវាហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៧ មីនា ២០២៤ | ១៤:១៥

ចែករំលែក