| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង ប្រកាសឱ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់ ៣ ដឹកភ្ញៀវទេសចរ ត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៣ មីនា ២០២៤ | ១៤:៤០

ចែករំលែក