| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កោះកុងក្រៅ ឋានសួគ៍​ក្រោម​មេឃ​នៃ​ដែនទឹក​កម្ពុជា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ មេសា ២០២៤ | ១៥:១២

ចែករំលែក